ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - Απλογραφικά βιβλία με την χρήση μηχανογράφησης

ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - Απλογραφικά βιβλία με την χρήση μηχανογράφησης

ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - Απλογραφικά βιβλία με την χρήση μηχανογράφησης

  • Διαδικασίες Εναρξης επιχειρήσεων.
  • Διαδικασίες λογιστικού γραφείου.
  • Υποβολή όλων των εντύπων.
  • Υποβολή δηλώσεων Εισοδήματος.

Με πραγματικά παραστατικά και έντυπα όπως ακριβώς και στην πράξη, για νέους λογιστές – φοροτεχνικούς με την χρήση λογιστικού προγράμματος.

 

ΣΚΟΠΟΣ: Η απόκτηση των γνώσεων του μηχανογραφημένου λογιστηρίου με την χρήση μιας ολοκληρωμένης Πρακτικής Εφαρμογής απλογραφικής μεθόδου, που εφαρμόζονται βήμα προς βήμα όλες οι εργασίες που αντιμετωπίζει ένα σύγχρονο λογιστικό γραφείο και η σύνταξη των φορολογικών δηλώσεων Φυσικών και Νομικών προσώπων.

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΤΑ: Να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος θεωρητική αλλά κυρίως πρακτική κατάρτιση για να τον οδηγήσει άμεσα στην εφαρμογή αυτών των γνώσεων στο δικό του λογιστικό γραφείο. Να γνωρίζει την διαδικασία της έναρξης μιας επιχείρησης, την γραμμογράφηση των απλογραφικών βιβλίων σύμφωνα με τα Ελληνικά πρότυπα. Να γνωρίζει τις διαδικασίες και να μπορεί να υποβάλει όλα τα έντυπα και τις καταστάσεις σύμφωνα με την νομοθεσία.