Prosvasis_Input

Prosvasis_Input

Prosvasis_Input


    Απεριόριστο αριθμό εταιρειών
    Έως και 35 αποθήκες ανά εταιρεία
    Τη διαχείριση αξιόγραφων
    Την καταχώριση εισπράξεων/πληρωμών με ξεχωριστή επιλογή
    Πλήρη συμβατότητα με τα προγράμματα Έσοδα - Έξοδα και Γενική Λογιστική - μέσω ενσωματωμένης γέφυρας - συμβατό με άλλες εφαρμογές μέσω αρχείου ASCII
    Την καταχώριση πελατών - προμηθευτών με απεριόριστα υποκαταστήματα
    Πολλαπλούς τιμοκαταλόγους με δέκα (10) τιμές χονδρικής ανά είδος και δυνατότητα για μέγιστη μεταβολή τιμών με βάση ένα γενικό ποσοστό ή ποσοστό markup
    Τον αυτόματο προσδιορισμό της τιμής πώλησης με βάση την τελευταία τιμή αγοράς προσαυξημένη κατά ένα σταθερό ποσοστό
    Τη σύνδεση τιμών με κατηγορίες πελατών και δυνατότητα για τιμές ειδών ανά πελάτη
    Τη διαχείριση πωλητών με στατιστικά, επίτευξη στόχων και υπολογισμούς
    Όλα τα memo σημειώσεων σε πελάτες, προμηθευτές, πωλητές έως 65.000 χαρακτήρες ανά κατηγορία
    Τον υπολογισμό εκπτώσεων είτε κλιμακωτά είτε προσθετικά και δυνατότητα για ταυτόχρονη χρήση πολλαπλών εκπτώσεων
    Την παρακολούθηση παραγγελιών με δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης αυτών (backorder)
    Την εκτύπωση και παρακολούθηση Barcode
    Τη σύνθεση/αποσύνθεση ειδών
    Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών (ΚΕΠΥΟ)
    Τους μαζικούς μετασχηματισμούς παραστατικών
    Τη δημιουργία φορμών εκτύπωσης με τη χρησιμοποίηση όλων των διαθέσιμων πεδίων του προγράμματος
    Τη λειτουργία σε δικτυακό περιβάλλον και τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών χρηστών και ομάδων χρηστών
    Τους πολλαπλούς αναφερόμενους ελέγχους (pop-up) που ελαχιστοποιούν την πιθανότητα λάθους από τον χειριστή
    Τον υπολογισμό κόστους με έξι διαφορετικούς τρόπους και δύο εκ των οποίων on line (μέση τιμή και τελευταία τιμή αγοράς) για καλύτερο έλεγχο αποθεμάτων
    Τη δυνατότητα για παρακολούθηση σε κάθε πελάτη - προμηθευτή της τελευταίας τιμής αγοράς/πώλησης (ιστορικό τιμών)
    Τον διαχωρισμό των χονδρικών από τις λιανικές πωλήσεις

 
Τι προσφέρει στους πελάτες

    Μέγιστη ευελιξία, αφού με μια εφαρμογή μπορεί ο λογιστής να διαχειρίζεται όλους τους πελάτες του
    Κατάλληλο για όλα τα είδη των επιχειρήσεων ακόμα και αυτών με πολλά απομακρυσμένα σημεία λειτουργίας
    Ευκολία και μέγιστη εποπτεία, αφού μπορεί ο χειριστής να δει σε κάθε λογαριασμό τα αξιόγραφα που αντιστοιχούν
    Επιπλέον ευκολία και εξοικονόμηση χρόνου
    Άμεση μεταφορά δεδομένων. Εξοικονόμηση χρόνου και μεγάλη αξιοπιστία. Δεν χρειάζονται επιπλέον πληκτρολογήσεις και συνεπώς πανάκριβες εργατοώρες
    Η δυνατότητα αυτόματης εισαγωγής στοιχείων τιμολόγησης μας εξασφαλίζει από διπλές πληκτρολογήσεις, αξιοποιεί την ως τώρα επένδυσή μας και εξοικονομεί εργατοώρες
    Εξασφαλίζει ταχύτητα, σιγουριά για τα στοιχεία κάθε πελάτη και μέγιστη ευελιξία
    Ευελιξία προσαρμογής στις ευμετάβλητες αγορές, ταχύτητα ανταπόκρισης, αύξηση τελικής κερδοφορίας. Κατάλληλο για επιχειρήσεις λιανικών πωλήσεων μεγάλου εύρους
    Άριστη διαχείριση αποθήκης και βελτιστοποίηση περιθωρίων κέρδους
    Ευκολία στην τμηματοποίηση της αγοράς, καλύτερη στόχευση και μεγαλύτερα κέρδη ανά πελάτη
    Άμεση εποπτεία στόχων, ενδιάμεσων και τελικών αποτελεσμάτων, εξοικονόμηση χρόνου διαχείρισης προσωπικού βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, άμεση εξαγωγή προμηθειών
    Μεγάλη δυνατότητα ακριβούς περιγραφής χαρακτηριστικών, απαιτήσεων και προσφορών
    Μεγιστοποίηση κερδών από βελτιστοποίηση της ροής των προϊόντων άμεσα
    Άμεσος έλεγχος αποθηκών, προμηθειών, παραγγελιών και δεσμευμένων κεφαλαίων
    Εξασφάλιση σωστής αποστολής παραγγελίας και μειωμένων εργατοωρών
    Διευκόλυνση πωλήσεων με ελάχιστο χρόνο απασχόλησης προσωπικού του λογιστηρίου. Εξασφάλιση των σωστών λογιστικών εγγραφών
    Ταχύτερη εξυπηρέτηση του τμήματος πωλήσεων. Ελαττωμένες εργατοώρες. Μέγιστη ευκολία του χειριστή
    Εξασφαλίζει την ακρίβεια των υποβαλλομένων καταστάσεων ΚΕΠΥΟ
    Δίνει τη μοναδική ευελιξία στη δημιουργία και εκτύπωση παραστατικών να περιλαμβάνονται όλα τα πεδία πελατών - προμηθευτών στη φόρμα
    Μοναδικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ασφάλεια αρχείων, δεδομένων και φακέλων στο σύστημά μας
    Εξασφαλίζει την ορθότητα των καταχωρήσεων και την ευκολία παραμετροποίησης χειριστών του συστήματος
    Προσφέρει επιπλέον ταχύτητα, εξοικονόμηση εργατοωρών και αυξημένη αποτελεσματικότητα διεργασιών
    Μοναδική ευκολία ελέγχου και διευκόλυνση προγραμματισμού
    Καλύτερη κατανομή εργασίας, μεγαλύτερη ευκολία ελέγχου και διευκόλυνση διορθωτικών κινήσεων