Εργατικά θέματα

Εργατικά θέματα

Εργατικά θέματα

   Επιχειρήσεις

 • Συλλογικές συμβάσεις εργασίας  και υπολογισμός μισθού.
 • Μισθοδοσία προσωπικού.
 • Κέντρα κόστους προσωπικού.
 • Κόστος αμοιβών προσωπικού ανα κέντρο κόστους.
 • Κύρια & επικουρικά ταμεία.
 • Περιοδική φόρου μισθωτών υπηρεσιών.
 • Οριστική φόρου μισθωτών υπηρεσιών.
   Ιδιώτες
 • Έλεγχο του μισθού σας με βάση την ισχύουσα συλλογική σύμβαση του κλάδου και την ειδικότητά σας, λαμβάνοντας υπόψη τα επιδόματα που δικαιούσθε.
 • Έλεγχο των ασφαλιστικών εισφορών σας, του αριθμού και του είδους ενσήμων.
 • Συμβουλές σε θέματα απολύσεων και των αναλογούντων αποζημιώσεων.
 • Συμβουλές σε θέματα καταγγελιών στις υπηρεσίες του ΙΚΑ και Επιθεώρησης Εργασίας ή ακόμα και άμεση εκπροσώπησή σας για τη διασφάλιση δεδουλευμένων μισθών ή ασφαλιστικών εισφορών.
 • Συμβουλές πάνω σε κάθε εξειδικευμένο εργατικό θέμα που μπορεί να σας απασχολεί, όπως θέματα αλλαγής ωραρίων, ρεπό, υπερωριών, άδεια λοχείας και τοκετού, ειδικά εργασιακά δικαιώματα.
 • Υπολογισμοί μισθών, ημερομισθίων, νυκτερινών, αργιών υπερωριών των εργαζομένων.
 • Ηλεκτρονική υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών  Δηλώσεων στο ΙΚΑ.