Φορολογικές Υπηρεσίες

Φορολογικές Υπηρεσίες

Φορολογικές Υπηρεσίες

 • Φορολογικός σχεδιασμός της επιχείρησης.
 • Φορολογικός προληπτικός έλεγχος.
 • Παροχή Φορολογικών συμβουλών στον επιχειρηματία.
 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος όλων των τύπων.
 • Σύνταξη και υποβολή της δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας.
 • Ηλεκτρονική υποβολή λοιπών Παρακρατούμενων και Έμμεσων Φόρων.
 • Ηλεκτρονική υποβολή και πληρωμή δήλωσης ΦΠΑ μέσω του συστήματος TAXIS και e-banking.
 • Ηλεκτρονική υποβολή προσωρινών δηλώσεων και οριστικής δήλωσης ΦΜΥ.
 • Ηλεκτρονική υποβολή των Συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων.
 • Ηλεκτρονική υποβολή κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης.
 • Υποβολή σε Δ.Ο.Υ. όλων των φορολογικών δηλώσεων.
 • Επίλυση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων.
 • Θεώρηση Βιβλίων και Στοιχείων.
 • Έλεγχος εγκυρότητας ΑΦΜ, εκκαθαριστικού σημειώματος, αριθμού ΦΠΑ-VIES, φορολογικής ενημερότητας.