Λογιστικές Υπηρεσίες

Λογιστικές Υπηρεσίες

Λογιστικές Υπηρεσίες

 • Πλήρης Μηχανογραφική οργάνωση και τήρηση βιβλίων Β' και Γ' κατηγορίας.
 • Χειρόγραφη τήρηση βιβλίων.
 • Εφαρμογή του Ελληνικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ).
 • Εκπαίδευση του προσωπικού της εταιρείας.
 • Όλες οι καταχωρήσεις των παραστατικών που γίνονται στο λογιστικό μας πρόγραμμα επανελέγχονται για την απόλυτη ακρίβεια των καταχωρήσεων.
 • Η ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων γίνεται στο γραφείο μας ή στο χώρο της επιχείρησης σας εάν διάθετε τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η παραλαβή και η επιστροφή των δικαιολογητικών και των θεωρημένων βιβλίων γίνεται από εργαζόμενο της εταιρείας μας.
 • Μηνιαία ανάλυση των δαπανών των αγορών και εσόδων σας.
 • Μετατροπές , συγχωνεύσεις, λύσεις και εκκαθαρίσεις  επιχειρήσεων.
 • Προσδιορισμός των αποτελεσμάτων χρήσης.
 • Σύνταξη ισολογισμών και οικονομικών καταστάσεων.
 • Σύνταξη εκθέσεων προς την Γενική Συνέλευση.
 • Συνεχής ενημέρωση για την πορεία της επιχείρηση σας.
 • Κατάρτιση Προϋπολογισμών και αποκλίσεις  Προϋπολογισμών.
 • Ταμειακές ροές.
 • Ανάλυση Οικονομικών καταστάσεων.
 • Επίβλεψη λογιστηρίων και εσωτερικός έλεγχος.
 • Εκπλήρωση των υποχρεώσεων Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε προς το πρωτοδικείο.
 • Εκπλήρωση των υποχρεώσεων Α.Ε προς τη διεύθυνση εμπορίου.
 • Σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών..
 • Σύνταξη και υποβολή προσφυγών και ενστάσεων για φορολογικές, εργασιακές και ασφαλιστικές διαφορές.
 • Χρήσιμες συμβουλές για τη βελτίωση των χρηματοοικονομικών σας μεγεθών και την ελαχιστοποίηση των φόρων.