Οργάνωση Επιχειρήσεων

Οργάνωση Επιχειρήσεων

Οργάνωση Επιχειρήσεων

 Στρατηγικός σχεδιασμός
   
 • Καθορισμός με την διοίκηση της επιχείρησης του οράματος και της αποστολής της επιχείρησης.
 • Ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης.
 • Ανάλυση του ανταγωνισμού.
 • Ανάλυση SWOT.
 • Ανάλυση του κύκλου ζωής προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Καθορισμός Στρατηγικής και στόχων της επιχείρησης.
 • Αναπτυξιακός σχεδιασμός.
 • Διαμόρφωση αξόνων δράσης.
 • Διαμόρφωση συγκεκριμένων σχεδίων δράσης.
 • Ανάλυση της δραστηριότητας της εταιρίας και της αγοράς στην οποία λειτουργεί.
 • Υποδομές.
 • Ανάλυση προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Ανάλυση του ανταγωνισμού και ανάλυση SWOT.
 • Καθορισμός επιχειρησιακών στόχων.
 • Ανάλυση CSF (Critical Success Factors) Κρίσιμοι Παράγοντες επιτυχίας.
 • Διοίκηση, Οργανωτική Δομή και διαχείριση ανθρωπίνων πόρων.
 • Διαδικασίες παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών (λειτουργικός σχεδιασμός).
 • Τεχνολογικός Εκσυγχρονισμός και επενδύσεις.
 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση (προϋπολογισμοί επενδύσεων - προβλεπτικοί ισολογισμοί - cash flow analysis).
  
Ταμειακός προγραμματισμός
   
Το Κεφάλαιο Κίνησης αποτελεί μια από τις βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη της χρηματοοικονομικής ισορροπίας μέσα σε μια επιχείρηση.Η Χρηματοοικονομική ισορροπία προκύπτει από τη συσχέτιση της ρευστότητας των ενεργητικών στοιχείων (ο χρόνος που απαιτείται για τη μετατροπή των ενεργητικών στοιχείων σε μετρητά) με την απαιτητικότητα των πηγών κεφαλαίων.Βασικό εργαλείο για τον ταμειακό προγραμματισμό είναι η κατάσταση ταμειακών ροών. Η σπουδαιότητα της κατάστασης ταμειακών ροών έγκειται στο γεγονός ότι παρέχει πληροφορίες για μία σειρά θεμελιωδών θεμάτων και προβληματισμών τα οποία πρέπει καθημερινά να απασχολούν τον επιχειρηματία:
 • Ποια είναι η πραγματική ρευστότητα της επιχείρησης μου.
 • Από πού μπορώ να αναζητήσω πηγές κεφαλαίων.
 • Πως και με ποιο τρόπο μπορώ να αναζητήσω κεφάλαιο κίνησης.
 • Έχω στην επιχείρηση μου κεφάλαιο το οποίο δεν αξιοποιείτε αποδοτικά.
 • Με ποιο τρόπο μπορώ να βελτιώσω τα ρευστά διαθέσιμα της επιχείρησης μου.
 • Ποια είναι η κυκλοφοριακή ταχύτητα εισπράξεων στην επιχείρηση μου και πως μπορώ να βελτιώσω την ταχύτητα αυτή.